نسخة شفاي امراض، حمد و سپاس شافي حقيقي است كه به قدرت كاملة خود هر دردي را دوايي و به هر دوايي، شفايي آفريد. آفريدگاري كه دموي مزاجان به حلاوت شوق وصالش در جوش و  صفراوي طبعان  از مرارت رنج فراقش در خروش و  بلغميان  از قيل و قال كنه ذاتش در سكوت و سودازدگان  در اشتياق جمال باكمالش  مبهوت.